Archivanfragen in Polnisch

Aus VolynWiki

Verschiedene Beispieltexte für Anfragen an ein Archiv in Polen und mögliche Varianten für eine Beantwortung. Zutreffendes kann entnommen und ergänzt werden. Die Sendung von Bargeld an staatliche Archive ist nicht empfehlenswert. (Bestandsdatenbank der polnischen Archive: SEZAM in Englisch)Fl pol.gif Polski (lt. Übersetzungsservice bei: TransServ)


Szanowni Państwo,

Moi przodkowie z rodziny ... mieszkali w latach od ... do ...

 • ... ... [mąż = Ehemann] i
 • ... ... [żona = Ehefrau], z domu ...
 • w miejscowości ...
 • w okolicach miejscowości ...


Quellverweis und Nachfrage

 • Według książki / kroniki autorstwa ... [Name des Autors] z roku ... [Jahreszahl] istniały zapiski o miejscowości / o gminie / o parafii / o budowaniu kościoła / o rodzinie ... w okresie od ... do ... [Jahreszahlen]. Czy te dokumenty / zapiski leżą w Państwa archiwum? Proszę mi powiedzieć, ile stron wynoszą dokumenty / zapiski (tomy, strony)?
 • Według internetowego systemu informacji (SEZAM) leżą w Państwa archiwum pod rejestrem … dokumenty / zapisku z tytułem ... [Dokumententitel]. Proszę mi powiedzieć, czy w tym dokumencie występuje rodzina ... [Familienname] lub miejscowość ... [Ortsname]?
 • według internetowego systemu informacji (PRADZIAD) leżą w Państwa archiwum pod rejestrem ... [Nr., Titel] metryki kościelne protestantów / baptystów / katolików z parafii ... [Ort] z lat ... do ... [Jahreszahlen]. Proszę mi podać w skrócie, czy wyżej wymieniona rodzina (z nazwiskiem, wydarzeniem (urodzenie, ślub, zgon) i rokiem)?


Bestellung je nach Kostenangebot

 • Niniejszym zamawiam kserokopie stron od ... do ... [Seitenzahlen von, bis] z rejestru / dokumentu / kroniki ... [Fond-Nr., Fond-Titel, Titel der Archivalie].
 • Niniejszym zamawiam kserokopie wpisu nr. ... [eine Nummer] / wpisów nr ..., ... [mehrere Nummern] / z nazwiskiem ... [Familienname] z roku ... [Jahreszahl].


Bezahlung

 • Koszty natychmiast zwrócę. Proszę mi podać włączną sumę rachunku oraz konto bankowe raz z międzynarodowym kodem IBAN i BIC.
 • Koszty według Państwa listu z ... [Datum] przekazałem przelewem bankowym. Jako dowód wpłaty włączam kserokopie przelewu.
 • Według kosztorysu Państwa z ... [Datum] przesyłam podaną sumę rachunku. Proszę porównywać z dołączoną kopią dowodu przelewu.


Z góry dziękuję za wszelkie starania i pomóc.

Z pozdrowieniami
... ...Fl deu.gif Deutsch


Sehr geehrte Damen und Herren,

von meinen Vorfahren lebten in den Jahren von ... bis ... die Familie von

 • ... ... [Name, Vorname Ehemann] und
 • ... ... [Name, Vorname Ehefrau], geborene ... [Name]
 • in dem ... [Ort]
 • der Gegend um ... [Ort]


Quellverweis und Nachfrage

 • lt. dem Buch / Chronik von ... [Name des Autors] aus dem Jahr ... gab es Aufzeichnungen zum Ort / zur Gemeinde / zum Kirchbau / der Familie ... [Name] in dem Zeitraum von ... bis ... [Jahreszahlen]. Sind diese Dokumente / Aufzeichnungen in Ihrem Archiv vorhanden? Bitte teilen Sie mir mit, wie umfangreich diese Dokumente / Aufzeichnungen (mit der jeweiligen Blattzahl) sind.
 • lt. der Online-Auskunft (SEZAM) befinden sich in Ihrem Archiv unter dem Fond ... [Nr., Titel] Dokumente / Aufzeichnungen mit der Bezeichnung ... [Dokumententitel]. Könnten Sie mir bitte mitteilen, ob darin die Familie ... [Name] oder der Ort ... [Ortsname] beschrieben ist?
 • lt. der Online-Auskunft (PRADZIAD) befinden sich in Ihrem Archiv unter dem Fond ... [Nr., Titel] die evangelischen / baptistischen / katholischen Kirchenbücher von der Gemeinde ... [Ort] der Jahre von ... bis ... [Jahreszahlen]. Könnten Sie mir bitte in Kurzform auflisten, ob die o.g. Familie (mit dem jeweiligen Namen, dem Ereignis und dazugehörigen Jahr) darin eingetragen ist?


Bestellung je nach Kostenangebot

 • Hiermit bestelle ich verbindlich eine Kopie der Seiten von ... bis ... aus dem Fond / Dokument / Chronik ... ... ... [Fond-Nr., Fond-Titel, Titel der Archivalie].
 • Hiermit bestelle ich verbindlich eine Kopie des Eintrages Nr. ... / von den Einträgen mit den Nr. ..., ... / mit den Namen ... im Jahr ...


Bezahlung

 • Ihre Kosten werde ich umgehend begleichen. Teilen Sie mir bitte den Gesamtbetrag und Ihre internationale Kontoverbindung (IBAN + BIC) mit.
 • Die Kosten lt. Ihrem Schreiben vom ... [Datum] habe ich überwiesen. Als Nachweis lege ich Ihnen eine Kopie meiner Überweisung bei.
 • Entsprechend Ihrem Kostenvoranschlag vom ... [Datum] schicke ich Ihnen den gewünschten Geldbetrag. Bitte vergleichen Sie mit der beiliegenden Kopie meines Überweisungsbeleges.


Im Voraus vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen
... ...VolynWiki: Startseite / Übersetzungen und Briefvorlagen